Tildeling

 • Medlemsansiennitet brukes ved tildeling av båtplasser.
 • Foruten ansiennitet er det avgjørende at ledig bryggeplass passer til båten.
 • Alle som tildeles plasser som har strømuttak skal betale tilknytningsavgift. Dette gjelder både for nye tildelinger og endring av båtplass. For å beholde båtplassen
 • Alle avgifter må være betalt før båten tas inn i havna og senest innen oppgitt forfallsdato.
 • Den som har fått tildelt båtplass skal være den samme – og eneste – som er oppført som hovedeier på båtkort, forsikringsbevis og kjøpekontrakt for den aktuelle båten.
 • Kopi av båtens registreringskort, forsikringsbevis og kjøpekontrakt skal være levert havnekontoret før båten tas inn i havnen.
 • Båten skal være på plass innen 2 måneder fra tildelingsdato.
 • Båten skal være registrert i RSSR, NOR eller tilsvarende. Styret avgjør hvilke register som kan godkjennes.
 • Det beregnes halv årsavgift for plasser som tildeles etter 1. oktober.
 • For plasser som sies opp før 1. mai refunderes halv årsavgift.- Øvre grense for båtstørrelse inklusive lettbåt er 40’. Avvik samt tildeling av moloplasser behandles av styret. Båter større enn 40’ kan ikke i noen tilfelle plasseres på utriggerplass.
 • Havnekontoret skal varsles når båten tas inn i havna.
 • Salg, utleie eller utlån av båtplass er ikke tillatt.
 • Det er ikke tillatt å drive ervervsmessig utleievirksomhet av båter med base i foreningens havn.
 • Hvis båten har flere eiere må samtlige være medlem av Jåttåvågen Båtforening.
 • Medeiere som overtar båt fra hovedeier må søke om båtplass på lik linje med andre søkere. Medlemmer som har båt i havna kan også være medeier – men ikke hovedeier i annen båt i havna.
 • Foreningen forholder seg kun til den som har fått tildelt båtplassen og er båtens hovedeier i saker vedrørende båtplass og båt!Fornyelse av søknad om båtplass
På foreningens søknadsskjema står følgende: HUSK Å BEKREFTE SØKNADEN I DESEMBER HVERT ÅR DERSOM DU FORTSATT VIL STÅ PÅ SØKERLISTEN
 • Innbetaling av kontingent er IKKE fornyelse av søknad.
 • Søknad blir slettet ved nyttår hvis den ikke er bekreftet i løpet av desember!
 • Man mister ingen ansiennitet ved å glemme det, men er ute av søkerlisten fra 1. januar til man husker å fornye søknaden. Dette kan i verste fall føre til at man blir forbigått når båtplasser tildeles i den mellomliggende perioden.1213

Bytte av båt

 • Ved bytte av båt skal søknad om plass til denne innleveres havnekontoret.
 • Søknad skal være innvilget og kopi av båtens registreringskort, forsikringsbevis og kjøpekontrakt skal være levert havnekontoret før båten tas inn i havna. Dette gjelder selv om båten er av samme størrelse eller mindre.
 • Havnekontoret kan forlange at båter skal bytte plass når det finner det nødvendig. Størrelsen på plassen kan også bli endret, dog ikke slik at det blir for trangt til båten.Ved arv av medlemskap skal det fremlegges skriftlig bevis på slektsforhold til tidligere medlem.

Adresseendring

– Husk å melde adresse-endring til havnekontoret eller på min side. Dette gjelder også email-adresser! Glemmer du dette fører det til at du ikke får den informasjonen vi sender ut og heller ikke kontingent- og avgiftsfakturaer. I verste fall kan dette føre til at du blir strøket som medlem og mister all ansiennitet.

Oppsigelse av plass

 • Sier et medlem opp båtplassen refunderes evt. resterende festeavgift hvis medlemmet ber om det i oppsigelsen. Medlemmet mister da sitt feste av båtplass.
 • Sier et medlem opp medlemskapet, mister det alle rettigheter vedrørende båtplass. Evt. resterende festeavgift refunderes automatisk.
 • Når et medlem fjerner sin båt fra havna, beholder det retten til båtplass så lenge han betaler avgifter som om plass var belagt, dog begrenset til 2 år fra dagen båten er fjernet. Styret disponerer plass til utleie når båten er vekke. Når plassen ikke benyttes over lengre tid (mer enn 3 uker) skal havnekontoret underrettes.Jolle og gummibåt
 • Det er ikke tillatt å la jolle/gummibåt (lettbåt) ligge på sjøen. Lettbåt inntil 10 fot kan ligge/henge om bord forutsatt at de ikke er til sjenanse for andre, eller lagres på spesielt anviste plasser på land. (Max 10 fot for lagring på land).
 • Lettbåt må under ingen omstendighet lagres på bryggene.- Lettbåter som lagres på land skal ha påført eget eller moderskipets registreringsnummer.

Når båten er borte over lengre tid

Når båten er vekke over lengre tid i perioden oktober til april, skal utriggerne kobles sammen med tau.Båten skal holdes lens uten å forurense- Båten skal holdes lens på en slik måte at den ikke forurenser og i en slik stand at den ikke forurenser eller er til ulempe/skade. – Båter som ikke forholder seg korrekt til dette reglement kan bli fjernet fra havnen uten nærmere varsel for eiers ansvar og regning. Kostnader ved forurensing og annen skade blir belastet båteier.