2018 – 2.  Avfalls- og beredskapsplan med opplag

INFORMASJON OM AVFALLSHÅNDTERING I JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING

Målsettingen vår er:

 • En avfallsplan som omhandler korrekt innlevering og håndtering av avfall fra så vel fritidsbåter med tilhørighet til foreningen som avfall som oppstår gjennom foreningens øvrige drift gjennom en effektiv og fleksibel mottaksordning med egnet og tydelig merket utstyr.
 • Et tilstrekkelig informasjonsopplegg.
 • Enkle, oversiktlige og pålitelige rapporteringssystemer for våre brukere og tilsynsmyndigheter.

Avfall på avveie er en alvorlig miljøtrussel

Enten dette er skjemmende ved ilandflyting eller forgifter livet i havet. Giftene kan vi få tilbake fra næringskjeden via maten. Vi forventer at du og ditt mannskap etterlever bestemmelsene i forskriften og gjør avfallshåndtering til et verdispørsmål i stedet for et miljøproblem.

Jåttåvågen Båtforening har i dag to miljøstasjoner for restavfall

Glass og metall, papp og papir samt miljøcontainer for farlig avfall som vanligvis genereres i forbindelse med båtlivet.

Følgende avfallsfraksjoner kan leveres i miljøcontaineren:

 • Spillolje
 • Dieselrester
 • Brukte filter (olje, diesel)
 • Brukte filler (brannfarlige)
 • Bunnstoffrester (mangler du en skvett til vårpussen finner du kanskje noe her)
 • Malingsrester, lim og lakk
 • Fritids/startbatterier
 • Småbatterier.
 • Elektronikk/elektrisk fra båt

DET ER STRENGT FORBUDT Å LEVERE BENSIN OG ANDRE A-VÆSKER SAMT SIGNALRAKETTER I VÅRE AVFALLSANLEGG!Annet innehold i miljøcontainer:

 • Miljøbark til bruk ved forurensing i havna og på foreningens øvrige områder. Forurenser må betale for medgått bark.
 • Brannslukkingsapparat
 • Containeren er utstyrt med kodelås av typen Yale Doorman. Koden er den samme som for sanitærbygget.

Hvilke fordeler gir denne løsningen

 • Jåttåvågen Båtforening vil overholde krav og forskrifter fra myndighetene.
 • Avfallet er innelåst. Barn og dyr kan ikke komme til avfallet.
 • Avfallet er skjermet mot vær og vind, slik at det ikke genereres mer avfall pga nedbør, og fraksjonene er rene, hvilket gjør det rimeligere å levere.

Skulle det inntreffe søl og spill, så har containeren tilstrekkelige spillkar i bunnen, hvor spill samles og kan suges opp i stedet for at det forurenser.Miljøet i og rundt miljøcontainer og miljøstasjoner vil vise med tydelighet om medlemmene ønsker å ta vare på miljøet rundt seg, og har kontroll på sitt farlige avfall. La oss alle håpe at vi slipper å måtte gå til sanksjoner mot medlemmer eller andre fordi de ikke evner å håndtere avfallet sitt på riktig måte.

Oversikt over levert farlig avfall lagres til bruk i miljøregnskap og for å avdekke forbedringspunkter. Avviksskjema for påstand om utilstrekkelige mottaksforhold finnes i miljøcontainer. Utfylt skjema legges i foreningens postkasse.Brannfaren er også redusert, også omfanget ved en eventuell brann.

Avfallsanlegget i havna er beregnet for avfall fra båt og båtliv, IKKE hytte/husholdningsavfall osv. og det er ikke lov å sette avfall utenfor miljøcontainer og miljøstasjoner!

Brannforebyggende tiltak ved bruk av varmeapparat med brennere

 • Varmeapparat med brennere type gass, danskebysse eller dieselelektrisk skal ikke benyttes uten at man er tilstede. Grunnen til dette bør være innlysende. Både egen og andres båter samt brygger utsettes for unødvendig fare ved slik bruk.
 • Sørg alltid for skikkelig vedlikehold av de varmekildene som finnes ombord.
 • Kun godkjente elektriske fastmonterte ovner er tillatt som oppvarming når båten er uten tilsyn.
 • Vifteovner er forbudt når det ikke er folk tilstede!
 • Bruk av varmekilder som byggtørker i provisoriske båttelt på opplagsplass er forbudt da dette er meget brannfarlig.

Brannslukningsutstyr

 • Alle båter skal ha godkjente brannslukningsapparat montert om bord
 • Brannslukningsapparater og brannslanger er utplassert på lett tilgjengelige plasser på hver flytebrygge, opplagsplass, klubbhus og kranhall.
 • Se forøvrig anvisning på områdekart.

Opphold og ferdsel

Det er ikke praktisk mulig å holde moloen og bryggene isfrie gjennom vinteren. Det kan bli svært glatt, så sørg for sikring og sko dere godt når dere beveger dere i havnen under slike forhold. Husk redningsvest og avtal gjerne med flere at dere går samtidig, da vil der være noen som kan hjelpe og varsle hvis ulyk-ken skulle være ute.

Fartsgrense på området

For øvrig er fartsgrensen på området 20 km/t. I havna er den 3 knop (tomgang).Husk å følge reglene for bruk av parkeringsplasser på moloen. Det er viktig å sørge for at du parkerer slik at du ikke er til hinder for andre kjøretøys ferdsel. Spesielt viktig i forhold til utrykningskjøretøy.

Overvåking

Det er montert overvåkingskamera på foreningens områder. Medlemmene må imidlertid være klar over at lovgivningen kun gir oss lov til å lagre i 7 dager. Så, om vi skal ha en mulighet for å bruke anlegget til bedre å avdekke eventuelle skadeverk, tyveri osv, er det viktig at medlemmene faktisk sjekker sine båter regelmessig.

Bruk av vann

Påse at dere ikke lar vannslanger ligge å renne unødvendig. Bruk gjerne munnstykke som stenger automatisk når du slipper det. En slikt er kjekt å ha i båten i alle tilfeller.

Oljesøl i havna

Sjøoverflaten i havnen skjemmes stadig av oljeforurensing. Vi ber derfor deg som båteier å jevnlig sjekke om det fins olje/dieselrester i kjølsvinet. For å unngå oljesøl, sørg for rent kjølsvin! Foreningen har gått til innkjøp av oljesugeputer som selges til medlemmene for selvkost. Henvend deg til havne-kontoret.

Ved bruk av automatisk lenseutstyr pumpes dette rett på sjøen og konsekven-sene for foreningen og den enkelte båteier kan bli store, spesielt om utslippene fører til utrykninger fra brannvesenet eller KLIF. Har du automatisk lensepumpe ombord sørg for at nivåbryteren er plassert så høyt at pumpa ikke hiver ut evt. oljefilm som ligger på toppen av bunnvannet.

Tilsøling av havnen med olje eller annet avfall er helt uakseptabelt og vil medføre erstatningsansvar og reaksjoner fra foreningen.

Miljøbåter

Styret kan ved tvil om båten blir vedlikeholdt og ettersett tilstrekkelig, kreve at dette blir utført innen gitt tidsfrist.
Medlemmer som unnlater å respondere på henvendelser fra styret vedrørende vedlikehold eller tilsyn, vil få båten sin fjernet fra havnen uten nærmere varsel. Alle påløpte kostnader med dette vil bli belastet båteier. Se også : Returordning for båter og industriavfall – Ecofiber Recycling

Skitne arbeider

Det er innført eget regelverk for fjerning av bunnstoff. Disse reglene kan også gjøres gjeldende for tilsvarende skitne arbeider. At det er innført regler for de skitneste arbeidene fritar selvfølgelig ingen fra å vise hensyn. Avtal med de som står rundt deg hvis du skal utføre våte eller skitne arbeider. Det samme gjelder hvis du utfører lakkarbeider eller lignende ømfintlige arbeid.

Særskilt ved opptak av båt og båtpuss

Høytrykksspyling skal kun skje på anvist plass av hensyn til oppsamling av rester av bunnstoff i
synkekum. Ved puss av båter skal slipestøv samles opp ved å legge plast under båten, eller ved å
benytte foreningens industristøvsuger sammen med vakumskrape/pussemaskin. (Husk å sette deg
på liste for lån av denne.) Pussestøvet leveres i foreningens miljøcontainer.

Sandblåsing skal ikke tillatt.