Jåttåvågen Båtforening er en interesseorganisasjon for båtfolk. Foreningens krantjenester er for medlemmene; altså båtfolk som tar ansvar for egen båt.

Viktig å være klar over:

 • Alle som benytter foreningens krantjenester må på forhånd gjøre seg kjent med de rutiner og det ansvar som gjelder og skal undertegne en erklæring om dette og om at båten tåler bruk av foreningens kran og utstyr og ikke har svakheter som kan medføre skade på personer og utstyr under heising og opplag.
 • Hvis andre enn båteier står for opptak av båten skal det i tillegg til nevnte egenerklæring fremlegges fullmakt fra båteier før opptak finner sted.
 • Rigging for opplag og opplag samt håndtering av båten ved opptak og sjøsetting foregår helt og fullt for båteiers ansvar. Båteier må selv sørge for å ha tilstrekkelig og kvalifisert hjelp til dette!
 • Ved salg av båt som ligger i opplag plikter selger å melde fra til havnekontoret. Ansvaret for opplaget blir da overført til ny eier ved at han underskriver samme egenerklæring.

Båten skal minst være ansvarsforsikret

Vi råder alle til å kaskoforsikre båten. Alle båter som landsettes skal ha påført gyldig registreringsnummer eller annen tydelig identifisering.

Sjøsetting

Etter vinteropplag er fristene for sjøsetting 15. april for båter i midtgang, og 30. april for øvrige. De ytterste båtene må først ut. Sjøsetting begynner vanligvis rundt 1. april.

For vårpuss gjelder følgende:

Opptak: Sjøsetting:
Mandag Torsdag
Tirsdag Fredag
Torsdag Mandag
Fredag Tirsdag

Kranen er ikke i drift onsdager.

Overskridelser medfører gebyr/døgnpris i henhold til prisliste + evt. flytting. Avgifter er som anført i båtforeningens prisliste.

For å oppnå medlemspriser må man ha vært medlem i foreningen i minst 3 måneder eller ha fast båtplass i havna. For øvrige medlemmer tilkommer 50 % tillegg på alle priser.

Servicebryggen og trekaien er reservert

I perioden april til juli er servicebrygga og trebrygga reservert for båter som skal opp. Båtene tas opp i den rekkefølge kranfører finner mest hensiktsmessig. Det er ikke tillatt å la båten ligge ved nevnte brygger før og etter sjøsetting unntatt etter avtale med havnekontoret.

Før båten tas inn i krandokk, og ved sjøsetting, husk følgende:

– Utstyr som akterstag, antenner, radar, master o.l. som kan komme i veien for kranens   tverrbom o.l. må demonteres.

 • Seilbåter med rigg bakkes vanligvis inn i dokken
 • Under vinteropplag skal master på seilbåter demonteres.
 • Master o.l. som stikker utenfor båtens lengde skal ikke ligge på båten. De kan plasseres i mastestativet bak kranhallen.

– Båteier må vite hvor stroppene skal plasseres, dette er ikke kranførers ansvar å vite

 • Båten tas inn i og ut av dokken når stroppene er fullt nedsenket og etter signal fra kranfører.
 • Båteier/båteiers representant anviser hvor stroppene skal festes (husk aksling, drev, logg o.l.). Båten må holdes rolig midt i dokken til stroppene har feste.

–  Båten må være trimmet slik at vekten er jevnest mulig fordelt, spesielt   tverrskips.

 • Vær oppmerksom på at båten kan bli hengende med baugen lavere enn den normalt ligger på sjøen. Med lavtstilt motor kan dette føre til at kjølevann som   står i slange/potte renner inn i motor. Sørg for at slange/potte er tømt før løfting.
 • Båten skal være skikkelig lenset. Vann i kjølsvinet kan sette i gang en fri   overflate effekt og kan føre til at båten glir i stroppene ved at tyngdepunktet   på båten forskyver seg ved løfting og transport.

–  Båten kjøres vanligvis først på spyleplassen. Her har båteier opptil 15 minutter til rådighet for rengjøring av undervannskrog og rydding etterpå. HUSK REGNTØY! Foreningen har høytrykksvasker.

– Transport, oppstilling, bruk og ettersyn av opplagsutstyr er båteiers ansvar.

BÅTEIER MÅ FORSIKRE SEG OM AT BÅTEN STÅR STØTT UNDER ALLE FORHOLD UMIDDELBART ETTER AT DEN ER PLASSERT, FØR MAN GÅR OM BORD OG I HELE OPPLAGSPERIODEN! Støtter må ikke løsnes/fjernes uten at tilstrekkelig ny oppstøtting er plassert.

Husk:

 • Krakker, bukker etc. skal ikke stikke mer enn 15 cm. ut over båtens bredde.
 • Det er ikke tillatt å lagre opplagsmateriell på opplagsplassen eller foreningens øvrige område.
 • Er utstyret av en slik beskaffenhet at det medfører bygging/ombygging når båten henger i kranen, belastes båteier med avgift som for kranheng mens dette pågår.
 • Båteier skal fjerne alt eget utstyr og plassen ryddes umiddelbart etter sjøsetting. Utstyr som ikke er fjernet umiddelbart tilfaller foreningen. Evt. kostnader med fjerning og rydding belastes båteier.
 • Foreningens utstyr kan benyttes etter avtale med havnekontoret. Båteier er imidlertid selv ansvarlig for at dette er i forsvarlig stand når han bruker og forlater det.
 • Området rundt båten skal ryddes og rengjøres hver dag! Avfall fra båtpuss skal hindres i å spre seg utenfor båtens område.
 • Det er ikke tillatt å lagre utstyr mellom båtene.

Avtal med de som står rundt deg hvis du skal utføre våte eller skitne arbeider. Det samme gjelder hvis du utfører lakkarbeider eller lignende ømfintlige arbeid.

Båteier skal følge anvisninger fra havnekontor/kranfører

Ønsker en båteier å ta opp og transportere sin båt med eget utstyr, skal dette godkjennes av havnekontoret som også skal anvise evt. opplagsplass.

(Dette gjelder ikke småbåtrampen. Egne regler der.)

Vinteropplag på land i Jåttåvågen båtforening

Opptaket starter ca. 1. oktober. Etter sommerferien kan medlemmer med mer enn 3 måneder ansiennitet forhåndsbestille plass. Dette skal skje på eget skjema for vinteropplag. Bestillingen blir fakturert når den mottas. Er ikke faktura betalt innen forfall slettes bestillingen uten nærmere varsel.

Båter som skal ut før 15. april plasseres i midtgang og tas derfor opp når rekkene er fylt. Ved sjøsetting skal de som kom sist opp først ut, slik at alle er på sjøen før 15. april. Etter 1. oktober kan alle som blir medlemmer få opplagsplass hvis det fortsatt er plass og været tillater.

Strømkort fylles opp på havnekontoret.