FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING

Stiftet 1968. Endret og vedtatt av årsmøtet 4 Februar 2022

 

I.   NAVN OG FORMÅL

§ 1 Foreningens navn er Jåttåvågen Båtforening. Foreningens hjemsted er i Stavanger kommune.

§ 2 Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmenheten, derunder å:

 1. Virke for etableringen av og forestå driften av fritidsbåthavner
 2. Virke for utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon og kystkultur
 3. Virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur og marint miljøvern
 4. Ivareta medlemmenes og allmenhetens interesser og rettigheter til bruk av skjærgården, sjøen og havet som rekreasjonsområde og til annen privat fritidsbasert utnyttelse
 5. Samarbeide med så vel andre private organisasjoner som med offentlige myndigheter til fremme av båtlivets og båtfolkets interesser

Foreningens formål er ikke-økonomisk og eventuelle overskudd på økonomiske aktiviteter kan i den utstrekning det ikke avsettes til fremtidig oppfyllelse av foreningens formål, kun disponeres utenfor foreningen til en eller flere lokale foreninger med samme eller liknende formål som er registrert i Frivillighetsregisteret.

§ 3 Foreningens emblem er et anker med initialene JB i en hvit oval.

 

II.   MEDLEMSKAP

§ 4 Som medlem kan opptas enhver båtinteressert som vil arbeide for foreningens formål. Søknad om medlemskap skal skje på foreningens formular. Medlemskapet gir stemmerett ved personlig fremmøte på årsmøte, samt tilgang til øvrige rettigheter og plikter i henhold til foreningens regelverk.

Medlemskap med rettigheter kan etter søknad overføres i rett linje opp/ned (foreldre/barn) mot et gebyr tilsvarende årets kontingent. Eventuelle tidligere festeavgifter for båtplass faller vekk i den grad de er nedskrevet og må innbetales på ny.

§ 5 Styret kan, etter gitt varsel, la medlemskap opphøre ved eksklusjon hvis et medlem ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse, virker til skade for foreningen, dens anseelse og arbeid, ved manglende betaling eller misbruk av foreningens eiendeler i betydelig omfang. Rettigheter til båtplass og annet faller da bort og båt skal fjernes innen 14 dager. Ekskludert medlem kan anke styrets avgjørelse til årsmøtet. Årsmøtets beslutning er endelig og kan ikke overprøves.

 

III.    KONTINGENT

§ 6 Årskontingenten følger kalenderåret. Faktura for kontingent og årlige avgifter utstedes i begynnelsen av kalenderåret og må være betalt innen forfall. Foreningens betalingsbetingelser fastsettes av styret. Oversittes fristen, kan styret, etter gitt varsel, stryke vedkommende som medlem.

Strøket medlem kan anke styrets avgjørelse til årsmøtet. Årsmøtets beslutning er endelig og kan ikke overprøves.

 

IV.   PLIKTER

§ 7 Medlemmer i foreningen plikter å ta de tillitsverv årsmøtet måtte velge dem til, men de kan frasi seg gjenvalg for like lang periode som de har hatt tillitsverv. Medlemmer i foreningen plikter også å delta i dugnadsarbeid i rimelig grad. Styret kan fastsette en avgift for manglende deltakelse etter innkalling til dugnad.

§ 8 Medlemmene plikter å rette seg etter de vedtekter, regelverk og påbud som foreningens årsmøte eller styre utsteder.

 

V.   PERSONVERN

§ 9 Jåttåvågen Båtforening registrerer og behandler personopplysninger om sine medlemmer i henhold til gjeldende krav om personvern og samtykke. For medlemmer med båtplass, eller etter avtale, deles følgende opplysninger med felles organisasjonsledd, som for eksempel Kongelig Norsk Båtforbund: Navn, adresse, mobilnummer, epost-adresse. Dette gjøres for at medlemmene skal få tildelt medlemsnummer og kunne dra nytte av eventuelle medlemsfordeler. Hvis det ikke er ønskelig at personopplysninger deles, må dette meldes skriftlig til Jåttåvågen Båtforening.

 

VI.   ANSVARSFORHOLD

§ 10 Ethvert medlem er selv egenansvarlig for sin båt, også når det gjelder fortøyning og for vinteropplaget. Båten må minst holdes ansvarsforsikret. Foreningen er ikke ansvarlig for eventuelle skader på personer eller båt ved sjøsetting eller landsetting som ikke dekkes av båteierens/foreningens egne forsikringer.

 

VII.   FORENINGENS ORGANER

§ 11 Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes innen utgangen av februar måned. Styret kan etter 1. januar kalle inn til årsmøte med minst 3 ukers skriftlig varsel. Følgende skal være tilgjengelig for medlemmene 1 uke før årsmøtet:

 • Årsberetning.
 • Revidert årsregnskap.
 • Saker fremmet av styret, deriblant styrets forslag til valgkomité.
 • Saker fremmet av medlemmer må leveres skriftlig til styret senest 2 uker før årsmøtedato.
 • Valgkomiteens forslag.
 • Vedtak gjøres med alminnelig flertall med mindre vedtektene bestemmer noe

§ 12 Det ordinære årsmøtet skal:

 • Velge ordstyrer, referent og to personer til å underskrive protokollen
 • Godkjenne saksliste
 • Behandle årsberetningen
 • Behandle revidert årsregnskap
 • Behandle innkomne saker
 • Fatte vedtak om kontingenter og avgifter etter forslag framlagt av styret
 • Velge:
 • Leder for 2 år
 • 2 styremedlemmer for 2 år
 • 2 varamedlem for 1 år
 • Revisor for kommende år
 • Valgkomiteens formann og 2 medlemmer

Valgkomiteen skal på årsmøtet gis anledning til å grunngi komiteens forslag til kandidater. Vedtak gjøres med alminnelig flertall, enten skriftlig, ved håndsopprekning eller ved akklamasjon, med mindre vedtektene bestemmer annerledes. Kontingenten for innværende år skal være betalt for å ha stemmerett på årsmøtet.

§ 13 Foreningens ledes av et styre som består av leder valgt for 2 år, 4 styremedlemmer valgt for 2 år og 2 varamedlem til styret valgt for 1 år, men valgt slik at det årlig velges 2 styremedlemmer og 2 varamedlem. Om et av styremedlemmene blir valgt til leder eller trekker seg, velger årsmøtet nytt medlem for resten av dets periode. Styret organiserer seg selv og velger nestleder.  Varamedlemmene har møteplikt, men stemmerett etter loddtrekning kun ved fravær i styret. Styret er beslutningsdyktig med 4 medlemmer/varamedlemmer til stede. Lederen og ett styremedlem innehar foreningens rettslige signatur, og forplikter foreningen i fellesskap.

§ 14 Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle løpende forretninger, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og dens tarv for øvrig. Styret ansetter og avskjediger foreningens ansatte, bestemmer deres lønn og fastsetter de nødvendige stillingsinstrukser. Styret utnevner tillitspersoner for tiltak i foreningens tjeneste og gir mandat og arbeidsinstruks for disse. Styret holder møter så ofte det finner det nødvendig og skal framlegge for det ordinære årsmøte beretningen om foreningens virksomhet og revidert regnskap. Styret utarbeider regler for tildeling og disponering av båtplass, for vinteropplag, for kranopptak, for lettbåter, parkering m.v. og påser at regelverket blir fulgt.

 

VIII.   EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

§ 15 Styret kan, når det finner det nødvendig, og skal, når minst 1/5 av foreningens medlemmer forlanger det, innkalle til ekstraordinært årsmøte. Innkallingen skjer med 8 dagers varsel og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker som er angitt i innkallingen. Innkalling skal sendes medlemmene.

 

VIII.   VEDTEKTSENDRING/OPPLØSNING

§ 16 Vedtektsendring kan bare foretas av årsmøtet og med 2/3 flertall blant de frammøtte. Forslag om vedtektsendring må leveres foreningens styre innen 1. januar. Styret sender forslag om vedtektsendring ut sammen med innkallingen til årsmøtet. Et enstemmig styre kan fremme vedtektsendring på ekstraordinært årsmøte. Styret sender forslaget ut sammen med innkallingen til ekstraordinært årsmøte.

§ 17 Oppløsning av foreningen kan kun skje ved vedtak på ordinær generalforsamling etter at saken har vært utsendt til medlemmene med innkallingen. Vedtaket om oppløsning må ha 2/3 flertall. Reversering av oppløsningsbeslutning krever simpelt flertall. Ved oppløsning skal det velges et avviklingsstyre etter vedtektenes bestemmelser om styre, med ansvar for foreningens anliggender frem til endelig avvikling finner sted, derunder for den praktiske likvidasjon av foreningen. Vedtektenes øvrige bestemmelser får også tilsvarende anvendelse under avviklingen.

Foreningens eiendeler og rettigheter skal overføres til eller fordeles mellom en eller flere lokale foreninger med samme eller liknende formål, til benyttelse ved oppnåelse av slike formål, etter generalforsamlingens nærmere bestemmelse. Foreningens eiendeler eller rettigheter kan i intet tilfelle tilfalle eller utdeles til foreningens medlemmer eller andre enkeltpersoner.

Stiftet 1968. Vedtatt av årsmøtet 31 januar 2019