INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021.

I henhold til § 11 i vedtekter for Jåttåvågen båtforening, innkaller styret med dette til årsmøte i Jåttåvågen Båtforening.

Årsmøtet vil i år bli avholdt digitalt i tidsrommet fra torsdag 28. januar 2021 kl. 19.00 og avsluttes fredag 5. februar 2021 kl. 19.00.

Invitasjon med lenke til årsmøtet sendes på SMS på det tidspunktet møtet skal begynne, til alle som har betalt årsavgiftene innen forfall. Avstemningen er da åpnet.

Siden årsmøtet holdes digitalt over hele 8 dager, og slik dekker vedtektenes krav om tilgjengelighet, legges det ikke ut agenda eller andre dokumenter før møtet starter. Alle har god tid til å sette seg inn i saker, kommentere, se foreløpig resultat, stemme og eventuelt endre stemmene sine så mye de vil frem til møtet avsluttes.

Årsberetning, revidert årsregnskap, forslag til valg og øvrige saker fremmet av styre og medlemmer fremkommer når du logger deg inn.

Man kan stemme for, mot eller blankt i hver sak. Dersom det er flere forslag til vedtak, stemmer man for ett av dem. All digital stemming er anonym.

Medlemmene kan kommentere og stille spørsmål på hver sak. Alle kommentarer blir merket med fullt navn og tidspunkt. Kommentarene har ingen formell verdi for årsmøtets utfall, resultat og protokoll, men kan være til nytte for å hjelpe hverandre å forstå og belyse saker under avstemningen.

Om noen skulle ønske å avgi stemmer analogt kan de hente årsmøtepapirer tilpasset analog stemmegivning i postkassen ved havnekontoret fra klokken 19.00 torsdag 28/1/21. Signerte stemmer må være innlevert havnekontoret før årsmøtets slutt.

Mer om digitale årsmøter kan du lese her https://www.digitalearsmoter.no/for-medlemmer

De som har fått årsfaktura pr brev bes om å oppgi korrekt epostadresse til havnekontor@jb-forening.no snarest.

Det er også noen medlemmer som ikke har oppgitt mobiltelefonnummer. Dette må oppgis om man ønsker å delta digitalt på årsmøtet.

Saker som ønskes fremmet av medlemmene må være styret i hende innen 14. januar 2021.

Styret gjør oppmerksom på at fristen for vedtektsendringsforslag gikk ut 31/12/20, ref. §16.

Valgkomiteens formann er Kristen Robertsen 99430240. Eventuelle kandidater kan meldes ham.

Jåttåvågen 7. januar 2021

For styret

Terje Løland

Leder Jåttåvågen Båtforening