Enhetsnr.: 971 340 053
Adresse: Gamle Jåttåvågen 69, 4020 STAVANGER
Postadresse: Gamle Jåttåvågen 69, 4020 STAVANGER
Mobiltelefon: 900 77 005
E-postadresse: havnekontor@jb-forening.no
Epostadresse leder: leder@jb-forening.no
Hjemmeside: www.jb-forening.no
Driftsleder: Per Tore Bore
E-postadresse: driftsleder@jb-forening.no
Mobiltelefon: 900 77 005
KONTORTID: Torsdag 16.00 – 18.00 i perioden april-oktober Arbeidstid: Mandag – fredag 08.00- 15.30
Ansatte: Driftsleder, rengjøringshjelp

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes i henhold til foreningens vedtekter.

Styrets sammensetning og oppgaver

– Styret velges og sammensettes i henhold til §§ 9 og 10 i vedtekter for Jåttåvågen Båtforening. Både styremedlemmene, varamedlemmene og driftsleder har møteplikt på styremøter og årsmøte. Alle har talerett, men kun styremedlemmene har stemmerett på styremøtene.

Styremedlemmenes ansvarsområder:

– Leder

Er den ansvarlige leder av foreningen og deltar i nødvendige utvalg eller komiteer.

– Nestleder

Overtar lederens plikter og myndighet i dennes fravær.

– Styremedlem(er) kan ha følgende oppgaver:

Leder av drifts utvalget
HMS ansvarlig
Web ansvarlig
Økonomi ansvarlig
Prosjekt ansvarlig

DRIFTSLEDER

Driftsleder er underlagt styret ved leder og har ansvar for og gjennomfører den daglige drift av foreningen.

DRIFTSGRUPPEN

Gruppen ledes av et styremedlem og består for øvrig av frivillige medlemmer samt kranførere. Styrets representant og de andre medlemmene utpekes av styret på første styremøte etter årsmøtet. Samtlige medlemmer i gruppen betraktes som tillitsvalgte.

Driftsgruppen har følgende mandat:
I samarbeid med driftsleder å bidra til:

 • Kontroll og vedlikehold av havnens innretninger
 • Kontroll av strømforbruk/kabler
 • Kontroll av fortøyninger/strekkavlastere
 • God kommunikasjon med medlemmene

Driftsgruppen har ansvar for planlegging og gjennomføring av dugnad og deltar på disse.

KRANFØRERE

Det er fortrinnsvis driftsleder som skal kjøre foreningens kran. I tillegg er det frivillige sertifiserte krankjørere for å avlaste i travle perioder og ved sykdom. Disse utfører krankjøring kun etter avtale med havnekontor/driftsleder

HAVN

Havnen ble tatt i bruk våren -92 og har ca. 360 båtplasser fordelt på ca. 1200 bryggemeter. Opplagsplassen rommer 80 – 90 båter. For øvrig har foreningen klubbhus og diverse bygninger tilknyttet daglig drift. Ryfylke Friluftsråd har tilhold på samme område som foreningen. Oppdaterte opplysninger finnes i tilstandsrapport.

Maskiner og utstyr:

 • Wise 25 t. selvgående portalkran. Kapasitet for båter opptil 20 tonn med maks bredde 4,4 m.
 • Gaffeltruck, Toyota 3 t.

Utstyr og lokaler til disposisjon for medlemmene:

 • Klubbhus til bruk ved møter og annet. Leies ut til arrangement.
 • Havnekontor og messe i østre ving på kranhall, andre etasje. Kaffe, internett og minikjøkken.
 • Sanitærbygg ved Klubben, fjellet ved minneplassen. Tilgang fås ved å henvende seg til havnekontoret for å få koden til bygget.
 • Snekkerbod/verksted. Vestre ving på kranhall. Inneholder høvelbenker, bygningssag og verksted. UTSTYR BRUKES PÅ EGET ANSVAR! Kan være stengt i perioder. Kodelås med samme kode som sanitærbygg og miljøcontainer.
 • Miljøcontainer For farlig avfall. Plassert på spyleplass. Utstyrt med kodelås. Regler for bruk er oppslått ved de forskjellige fasiliteter.
 • Mastekran Max. last 250 kg (ikke godkjent for personløft). Kan også brukes til løft av små joller.
 • Mastestativ. Bak kranhall. Til vinterlagring av master tilhørende båter som står på land. Mastene skal merkes med medlemsnummer.
 • Mastevogn. Står parkert ved mastestativ og skal settes tilbake dit etter bruk!

MILJØ OG SIKKERHET

Det er også montert livbøyer og brannslukningsapparat i hele havna med 50-100 meters mellomrom samt redningsleidere på enden av alle flytebryggene og på annenhver gangbar utrigger. De utriggerne som har redningsleider er markert med rød endekasse (redningsleideren henger under den).