Strøm til båtplass og opplagsplass.

  • Strøm til båtplass og opplagsplass
  • Vedlikehold
  • Strømuttak med kortleser på opplagsplass og enkelte brygger
  • Strømuttak med kwh-måler på brygger
  • Sikkerhetsinstruks for tilkobling til strøm på brygger og opplagsplass
  • Strømforsyningen er jordet
  • Fuktighet, støv og salt i inntaket på båten
  • Ved tilkobling
  • Ved frakobling
  • Strøm kan ta liv

Strøm til båtplass og opplagsplass

Foreningen har oppgradert det elektriske anlegget på land og i havnen. Dette er gjort for at alle medlemmene skal ha tilgang på en rimelig mengde strøm med god kontinuitet. Vi forventer at alle brukere setter seg inn i og etter-lever sikkerhetsinstruksene. De ivaretar ikke bare liv og helse, men forhindrer også tæring på båter og utstyr. Ser du for eksempel en kabel som ligger i sjøen så ta den opp!
Selv om den ikke er din kan den bidra til skader på din båt!

Elektrisk anlegg om bord i egen båt skal være utført og vedlikeholdt i henhold til de til enhver tid gjeldende offentlige regler og krav.

Vedlikehold

Hver enkelt bruker skal vedlikeholde eget utstyr samt hengelås utlevert av havnekontor. Andre hengelåser er ikke tillatt å bruke. Ødelagt/tapt hengelås/nøkkel må erstattes av bruker.
Test gjerne jordfeilbryter selv ved å trykke på testknapp. Skulle jordfeilbryter ikke løse ut, gi beskjed til havnekontoret om dette eller andre feil og uregelmes-sigheter du oppdager. Øvrig vedlikehold utføres i regi av havnekontoret.

Strømuttak med kortleser på opplagsplass og enkelte brygger

Ladekort kjøpes og fylles opp på havnekontoret. Kortene kan brukes flere ganger. Instruksjon for bruk står på søylene.

Det er montert strømpost med ladekort på enkelte brygger for de som ikke har eget stikk og kun trenger sporadisk strøm. Disse har en pris på kr. 5,-/kwh.

Strømuttak med kwh-måler på brygger

De som ønsker strøm til båten må henvende seg til havnekontoret og få tildelt eget uttak i følge gjeldende regler og priser. Se forøvrig instrukser for bruk og sikkerhet.

Alle som tildeles båtplass som har strømuttak, skal betale tilknytningsavgift i henhold til gjeldende prisliste. Dette gjelder både for nye tildelinger og endring av båtplass. Avgiften avskrives i henhold til gjeldende prisliste.

Øvre grense for kontinuerlig uttak er 0,5 kwh.

Strømkort fylles opp på havnekontoret.

Sikkerhetsinstruks for tilkobling til strøm på brygger og opplagsplass

Strømforsyningen er jordet

Forsyningsspenningen er normalt 230 V 50Hz enfase. Øvre grense for kontinuerlig uttak er 0,5 kw.

Skjøteledningen skal ha følgende minimumskvalitet:

HO7RN-F 750V 3×2,5 mm2, den skal være i èn lengde, uten skjøter og maksimalt 25 meter lang. Den skal ikke være skadet eller svekket av elde etc.

Stikkontakter/støpsel skal være i overensstemmelse med EN 60309-2, klokkestilling 6h.

Det er IKKE tillatt med overgangskjøter når ledningen er tilkoblet over natten eller lenger.
Man skal ta forholdsregler for å hindre at skjøteledningen faller i vannet. Ledningen skal fjernes når den ikke er i bruk. Den skal IKKE legges igjen på opplag¬splass eller brygge, verken frakoblet eller tilkoblet!

Fuktighet, støv og salt i inntaket på båten eller på land kan utgjøre en fare

Undersøk inntaket, gjør det rent og tørk det hvis nødvendig, før det forbindes til strømforsyning. Det er ulovlig og farlig for legmenn å forsøke å reparere eller endre på det elektriske utstyret. Hvis vanskeligheter skulle oppstå, ta kontakt med havnekontoret.

Ved tilkobling

Slå av alt strømforbrukende utstyr. Koble skjøteledningen først til inntaket om bord og deretter til stikkontakten på land. Legg kabelen slik at ingen kan snuble i den eller at kjøretøy kan kjøre over den.

Ved frakobling

Koble fra alt strømforbrukende utstyr.
Trekk ut pluggen av stikkontakten på land først og deretter skjøtekontakten fra inntaket om bord. Kveil opp skjøteledningen og forviss deg om at plugg og skjøtekontakt er rene og tørre, og plasser skjøteledningen på et tørt sted hvor den ikke kan bli ødelagt.
Det forutsettes at gjenværende strøm lastes tilbake på ladekortet når man er ferdig på land.
Hvis ikke: LÅS ALLTID LOKKET TIL KONTAKTEN NÅR STØPSEL ER FJERNET!

STRØM KAN TA LIV!

Ved gjentatte brudd på sikkerhetsinstruksen vil dette kunne medføre at man blir nektet tilgang til foreningens strømnett for en kortere periode. Ytterligere gjentakelser eller ved særdeles grove brudd kan medføre at medlemmet får en lengre inndragelse av retten til strøm, I slike tilfeller vil eventuell gjenstående tilknytingsavgift ikke bli refundert.