Fortøy riktig og bruk riktige fortøyninger!

Bruk tauverk av skikkelig dimensjon og kvalitet.
Min. 12mm. for båter under 24”, og min. 14 mm for større båter. Det skal kun brukes tauverk i fortøyningsringene på utriggerne. Avfjæring skal skje med gummifjærer.Bruk stramme fortøyninger. Spring skal benyttes for å forhindre at båten jager. Sjakler i utriggerne og stålfjærer er ikke tillatt!

Etterse fortøyningen jevnlig!
Fortøyningene må etterses med jevne mellomrom, minst to ganger i året.Dårlige/feil fortøyninger vil bli påpekt. Hvis det ikke blir rettet innen gitt frist vil foreningen montere skikkelige fortøyninger for båteiers regning.

Husk fendring!
Bruk fendere der det er fare for at båten kan berøre uteriggeren. Seilbåter er spesielt utsatt for krenging i havnen ved sterk vind og dermed at fenderne legger seg oppe på /utenfor utriggerne slik at skroget får skader. Havnekontoret selger sidefendere til uteriggerne.

Ingen del av båten skal stikke inn over flytebrygga
Påse at baugspyd/stige eller andre deler av båten ikke stikker inn over bryggen. Bryggen er gangvei som ikke skal sperres eller at det skapes hindringer for brukerne.

Fall, skjøter o.l. skal bindes
Sørg for at de ikke lager støy eller kan skade andre båter eller utstyr.

HUSK!

DET ER BÅTEIERENS ANSVAR AT BÅTEN LIGGER FORSVARLIG FORTØYD SLIK AT DEN IKKE PÅFØRES SKADE ELLER AT DEN SKADER ANDRE BÅTER.
Skissen er retningsgivende. Fortøy best mulig etter båtens fasong. Ta deg en tur i havna når det blåser godt og se hvordan båten oppfører seg. Juster/flytt fortøyningene etter behov.